Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Contacteu amb el professorat del departament corresponent per consultar-hi qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.
  2. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar presencialment a Consergeria de Direcció (1r pis), lliurant el següent formulari omplert, en el qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.

Terminis

  • Data de publicació de les qualificacions: 27 de gener de 2022 a les 14 h
  • Termini de reclamacions: des de la publicació de qualificacions fins al 31 de gener de 2022, a Consergeria de Direcció (1r pis).

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.