Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar per escrit a Consergeria de Direcció, a 1a planta (i s’hi faran constar els motius al·legats per fer la reclamació a la direcció del centre).
  2. És aconsellable consultar amb el professorat del departament qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.

Terminis

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.

Normativa

Article 14 de ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.