Reclamacions d’exàmens

Procediment

  1. Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar per escrit a Consergeria de Direcció, a 1a planta (i s’hi faran constar els motius al·legats per fer la reclamació a la direcció del centre).
  2. És aconsellable consultar amb el professorat del departament qualsevol aspecte sobre les vostres qualificacions o exàmens que no entengueu o amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.

Terminis

  • Per a les qualificacions dels cursos 1r, 2n, 3rA i 4t (i per a les proves de Certificat de nivell intermedi i avançat, C1 i C2, dels cursos quadrimestrals de 1r quadrimestre), s’ha de presentar  dins un termini de 48 hores a partir de la publicació de les qualificacions.
  • Per a les qualificacions del Certificat de nivell intermedi i avançat, C1 i C2, les dates concretes per fer aquest tràmit s’han de consultar al web del Departament d’Ensenyament.

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

No s’admetran reclamacions fora del termini establert.

Normativa

Article 14 de ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.