Els Nivells i el MECR

Els nivells i el Marc europeu de referència

Els nivells dels certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.

Correspondències amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües

MECR
(Marc Europeu Comú de Referència)
CURSOS EOI
Pla d’estudis actual
Plans d’estudis antics
A1Fa
1FA
A1
A1 / A1Fb
1 / 1FB
A
 
A2Fa
2FA
A2
A2 / A2Fb
2 / 2FB
B
 
B1.1 / B1Fa
3A / 3FA
B1
B1 / B1.2 / B1Fb / CB1
3 / 3B / 3FB / NI
C
 
B2.1Fa
4FA
 
B2.1 / B2.1Fb
4 / 4FB
D
 
B2.2Fa
5A / 5FA
B2
B2.2 / B2.2Fb / CB2
5 / 5B/ 5FB/ NA
E
C1
C1 / CC1
C1
 
C2.1
C2
C2.2
 
 

Equivalències de certificats amb altres institucions

Els certificats i títols expedits per altres organismes estatals o estrangers no tenen equivalències oficials amb els nivells de les Escoles Oficials d’Idiomes.

No obstant això es reconeixen les equivalències següents:

Espanyol per a estrangers

D’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 1/1992 del 10 de gener de 1992 (BOE 15-11-92) el Diploma d’espanyol (nivell intermedi) dóna dret a l’accés al nivell avançat dels ensenyaments especialitzats de les escoles oficials d’idiomes.

Aquestes equivalències, que permeten a l’alumne d’espanyol per a estrangers la formalització de la matrícula directa de quart o de cinquè curs, no pressuposen l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi.

Català

Segons l’Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny (DOGC 3660), sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística:

  • El Certificat Elemental (actualment Certificat de Nivell Intermedi) de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell intermedi (Nivell B)
  • El 4t curs de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell de Suficiència (Nivell C)
  • El Certificat d’Aptitud (actualment Certificat de Nivell Avançat) de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell Superior (Nivell D)

Per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril es prorroguen aquestes equivalències fins al curs 2009-10 i s’estableixen les noves equivalències en funció del nou pla d’estudis.

Pla d’estudis i taula d’equivalències que s’aplica a les titulacions de català obtingudes a
l’Escola Oficial d’Idiomes amb indicació dels anys d’aplicació.
(Ordre VCP/491/2009 modificada per l’Ordre VCP/233/2010,
Decret 3/2014 de modificació del Decret 152/2001)
(http://www.gencat.cat/llengua/certificats)
Llei General d’Educació
(1971/72 a 1991/92)
LOGSE
(1992/93 a 2007/08)
LOE
(2007/08 a 2009/10)
 LOE
Des de 2010/11
 LOMCE
Des de 2018-19
MECR
Marc Europeu de Referència
 
 
1
(1r curs de Nivell Bàsic)
A1
A1
CURS A
1
1
(1r curs de Nivell Bàsic)
2
(2n curs de Nivell Bàsic) Certificat de Nivell Bàsic
A2
A2
CURS B
2
2
(2n curs de Nivell Bàsic) Certificat de Nivell Bàsic
3
Certificat de Nivell Intermedi
B1
B1
CURS C
(fins 1990/91)
3
Certificat Elemental (des de 1991/92)
3
Certificat de Nivell Intermedi
4
(1r i 2n curs de Nivell Avançat) Certificat de Nivell Avançat
B2
B2
CURS D
4
4
(1r curs de Nivell Avançat) (2008/09 i 2009/10)
5
Certificat de C1
C1
C1
CURS E
Certificat d’Aptitud (fins 92-93)
5
Certificat d’Aptitud (des de 1993/94)
5
(2n curs de Nivell Avançat) Certificat de Nivell Avançat (2008/09 i 2009/10)
6
Certificat de C2
C2
C2