Documentació

Els centres públics que depenen de la Generalitat han d’elaborar una sèrie de documentació interna. Entre aquests documents n’hi ha de caràcter intern i d’altres que poden ser rellevants per conèixer el funcionament del centre per a tota la comunitat escolar:

  • El Projecte de Direcció és el “programa” amb el qual es presenta el director o directora al procés de selecció i constitueix un instrument central de l’autonomia del centre. Una vegada nomenada la direcció, la implementació del projecte de direcció orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.
  • Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que formen part del projecte educatiu és el document que recull els preceptes que regeixen l’organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura,defineix els vincles, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’Escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la realitat concreta de l’EOIBD i estableix la que és específica del nostre centre. El document està en elaboració i se n’aniran penjant les diferents parts d’interès per a l’alumnat a mesura que es vagin aprovant.
  • El Projecte Lingüístic defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i en concreta l’aplicació.