Adaptacions de proves

El Departament d’Ensenyament resol sobre les adaptacions que calgui fer per a aquells candidats que, per dificultats específiques acreditades documentalment, requereixen unes condicions especials per fer les proves de certificat. L’EOIBD resol sobre les adaptacions que calgui fer sobre les proves finals dels cursos sense certificat.

Podeu trobar més informació sobre les adaptacions de les proves aquí.

Procediment

 1. Les sol·licituds d’adaptació de les proves finals s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta) a Consergeria de Direcció (1a planta).
 2. Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 3. Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

Terminis

 • Per a tots els candidats, lliures i oficials, cal haver entregat la documentació acreditativa no més tard del 22 de març de 2024.

 • La data límit per a candidats a cursos del 2n quadrimestre (febrer a juny) és el 22 de març de 2024.

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

No s’admetran sol·licituds fora del termini establert.

Altres situacions

Els candidats oficials o lliures que per causa de força major degudament justificada no puguin  presentar-se el dia de la convocatòria oficial, podran sol.licitar una nova convocatòria especial.

La data de la convocatòria especial ve determinada per les instruccions del Departament d’Ensenyament i no es pot canviar (per a certificats oficials B1, B2, C1 i C2).

Abans de comunicar una incidència al vostre departament, cal tenir en compte la següent informació:

 • L’EOIBD publica les dates de les proves oficials amb mesos d’antelació, i se n’informa degudament tots els candidats.

 • Tots els treballadors tenen dret a un permís d’absència per assistir a un examen oficial. L’EOIBD expedirà un certificat de convocatòria a examen i d’assistència a examen als candidats que ho sol.licitin.

 • Només s’autoritzaran convocatòries excepcionals per incompatibilitat amb d’altres activitats laborals o d’estudis que siguin d’obligat compliment, o que no siguin programables en altres dates.

 • En cas que s’autoritzi la convocatòria especial, es podrà requerir documentacio justificativa posterior al fet que motiva la sol·licitud.

Procediment

 • Els interessats hauran de presentar una sol·licitud per escrit, acompanyada de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades. En cas que s’accepti la sol·licitud, es comunicarà per escrit el dia i hora de la nova convocatòria.

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats) al cap de departament de l’idioma en qüestió.

 • Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.

Normativa

 • Resolució EDU/2660/2023, de 18 de juliol,

  per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8966, de 26.7.2023)

 • Resolució EDU/3084/2022, de 30 de setembre, 

  de modificació de la Resolució EDU/2495/2022, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8774, de 18.10.2022)

 • Resolució EDU/2495/2022, de 2 d’agost, 

  per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8727, de 9.8.2022)

 • Reial decret 1/2019, d’11 de gener, 

  pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12.1.2019)

 • Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre,

  pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23.12.2017)