Adaptacions de proves

El Departament d’Ensenyament resol sobre les adaptacions que calgui fer per a aquells candidats que, per dificultats específiques acreditades documentalment, requereixen unes condicions especials per fer les proves de certificat. L’EOIBD resol sobre les adaptacions que calgui fer sobre les proves finals dels cursos sense certificat.

Podeu trobar més informació sobre les adaptacions de les proves aquí.

Procediment

 1. Les sol·licituds d’adaptació de les proves finals s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta) a Consergeria de Direcció (1a planta).
 2. Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 3. Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

Terminis

 • Per a tots els candidats, lliures i oficials, cal haver entregat la documentació acreditativa no més tard del 28 de març de 2023.

 • La data límit per a candidats a cursos del 2n quadrimestre (febrer a juny) és el 28 de març de 2023.

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

No s’admetran sol·licituds fora del termini establert.

Normativa

Article 14 de ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.

Documents anuals per a l’organització i la gestió dels centre.

Altres situacions:

Els candidats oficials o lliures que per causa de força major degudament justificada no puguin  presentar-se el dia de la convocatòria oficial, podran sol.licitar una nova convocatòria especial.

La data de la convocatòria especial ve determinada per les instruccions del Departament d’Ensenyament i no es pot canviar (per a certificats oficials B1, B2, C1 i C2).

Abans de comunicar una incidència al vostre departament, cal tenir en compte la següent informació:

 • L’EOIBD publica les dates de les proves oficials amb mesos d’antelació, i se n’informa degudament tots els candidats.

 • Tots els treballadors tenen dret a un permís d’absència per assistir a un examen oficial. L’EOIBD expedirà un certificat de convocatòria a examen i d’assistència a examen als candidats que ho sol.licitin.

 • Només s’autoritzaran convocatòries excepcionals per incompatibilitat amb d’altres activitats laborals o d’estudis que siguin d’obligat compliment, o que no siguin programables en altres dates.

 • En cas que s’autoritzi la convocatòria especial, es podrà requerir documentacio justificativa posterior al fet que motiva la sol·licitud.

Normativa

Article 14 de ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes.

Procediment

 • Els interessats hauran de presentar una sol·licitud per escrit, acompanyada de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades. En cas que s’accepti la sol·licitud, es comunicarà per escrit el dia i hora de la nova convocatòria.

 • Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats) al cap de departament de l’idioma en qüestió.

 • Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.