Renúncia a cursos aprovats

Es pot sol·licitar la renúncia a un curs superat sempre que:

  • no sigui un curs de certificat (o inferior a un certificat ja assolit),
  • el departament corresponent avali que el nivell de l’alumne és, efectivament, inferior.
  • prèvia valoració de la direcció del centre i del departament de l’idioma corresponent.

El curs renunciat computa a efectes de repetició.

Procediment

  1. Presentació de la documentació: en línia, emplenant el formulari aquí.
  2. La resposta es notificarà a l’alumne/a en el termini màxim de 10 dies.

Data límit

S’ha de fer 15 dies abans de la data de matrícula.