Renúncia al curs actual

Condicions

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOIBD, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa. Si a més a més de renúncia voleu la devolució de la taxa cliqueu aquí.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Procediment

  1. Presentació de la sol·licitud sense justificació documental en línia, emplenant el formulari. Per accedir al formulari, cliqueu aquí.
  2. La resposta a la sol·licitud es consulta a Centrosnet. A Historial/expedient, ha de posar RENÚNCIA al camp “Situació”, quan estigui acceptada.

Data límit

Pels intensius del 1r quadrimestre: 31 d’octubre de 2024.

Per als extensius: 29 de novembre de 2024.

Pels intensius del 2on quadrimestre: 28 de febrer de 2025.