Actualització de cursos de certificat

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Procediment curs escolar 2019-20:

  • La matrícula es farà presencial al departament d’alumnat a partir del 2 d’octubre (de dilluns a divendres, de 10.30 a 13 h,  i dimarts i dijous, de 16 a 19 h) i fins el tancament de matrícula.
  • Documentació necessària:

– Fotocòpia del DNI/NIE/passaport
– Certificat acadèmic si sou d’una altre EOI
– Document acreditatiu de l’exempció o bonificació de la taxa o preu públic.
– Sol·licitud de matrícula d’actualització

  • Prèviament consulteu les places vacants. La matrícula estarà subjecte a la disponibilitat de las places en el moment de formalitzar-la.