Antic alumnat

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent. Si no és el vostre cas vegeu matrícula nou alumnat

Normativa

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles en aquesta taula.
  4. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Matrícula dels cursos del 2n quadrimestre de l’any escolar 2018-19 (des de començament de febrer a mitjan de juny)

Només dels idiomes següents:

alemany,  anglès,  espanyol per a estrangers i  francès.