Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència amb l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Aquest projecte va estar aprovat el curs 2012-13.