Repeticions de curs

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. En el cas dels cursos flexibilitzats, el nombre màxim és de dues vegades per bloc.

Convocatòria addicional (tripitició)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1 i B2, C1 i C2) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Per als cursos flexibilitzats només és podrà concedir dues convocatòries addicionals per nivell.

*Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les següents mesures que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020, tant dels cursos anuals com dels quadrimestrals i flexibilitzats del segon quadrimestre:

  • No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.
  • No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula 

Procediment

  • en línia, emplenant el formulari i adjuntant-hi una còpia de la documentació.

Podeu trobar el formulari aquí

  • la resolució de la sol·licitud i la notificació del dia de matrícula es comunicarà per correu electrònic.

Repeticions de cursos aprovats o matrícula d’actualització

Tota la informació per matricular-se a un curs aprovat anteriorment en una EOI, la podeu trobar aquí.