Enseñar gramática de ELE desde una perspectiva cognitiva

Destinataris | Durada | Horari Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius del curs | Metodologia | Programa | Ponents | Certificació  PreuMatrícula 

Destinataris
Professors d’espanyol com a  llengua estrangera que ja disposen d’alguna experiència com a docents i que vulguin seguir desenvolupant-se professionalment en l’ensenyament d’ELE.

Nivell formatiu: cursos per aprofundir (B)

(tornar)

Durada
Del 21/04/2023 al 12/05/2023 inclosos (16 hores).

(tornar)

Horari
El curs tindrà lloc els divendres 21 i 28 d’abril i 5 i 12 de maig, de 16.00 a 20.00 h.

 

(tornar)

Nombre d’alumnes
40 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs
Totes les sessions incidiran en aquells aspectes complexos de l’ensenyament i aprenentage d’ELE, la presa de consciència de mecanismes lingüístics d’adquisició i processament, l’activació d’estratègies necessàries i l’anàlisi de materials adequats per a l’aprenentatge des de la perspectiva de la lingüística i la gramàtica cognitiva: Quins aspectes de la gramàtica ofereixen major dificultat i com treballar-los a classe? Com planificar la classe de forma coherent a partir de seqüències didàctiques? Com i en quin moment treballem amb l’input? Quin és el millor moment per treballar la producció oral? Com podem corregir de forma significativa les errades dels alumnes?

Aquest curs està orientat al desenvolupament de les competències clau del professorat:
• Organitzar situacions d’aprenentatge
• Avaluar l’aprenentatge i l’actuació de l’alumne.
• Implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge.

 

 

(tornar)

Objectius del curs
• Reflexionar sobre aspectes concrets relacionats amb el tractament de la gramàtica des d’una orientació cognitiva.
• Analitzar i dissenyar tasques de classe i identificar procediments clau a l’hora de planificar una sequència didàctica.
• Analitzar el tipus d’input i els procediments més adequats a l’hora de fomentar la producció oral.
• Reflexionar sobre la correcció de l’error com a element clau en el procés d’aprenentatge de l’alumne.

(tornar)

Metodologia
Els diferents mòduls combinen la presentació d’activitats de caràcter pràctic -que impliquen la reflexió sobre processos i estratègies d’aprenentatge- amb la documentació bàsica (referències, articles i lectures concretes sobre aspectes específics) relacionada amb cadascun dels temes tractats al curs. Les ponents treballaran amb diferents continguts lingüístics que ha d’aprendre qualsevol estudiant a una classe d’ELE, però tots analitzats des d’una mateixa perspectiva, la de la lingüística cognitiva. Amb aquesta visió de conjunt, es podrà entendre de forma coherent el sentit global del sistema lingüístic. Es treballarà de manera conjunta, en parelles i en grups.

 

(tornar)

Programa
• Principios para una orientación cognitiva del trabajo gramatical (Lourdes Miquel)
• Cómo enseñar el sistema verbal (I): el tiempo aquí y allí; terminado y no terminado (Cristina Lozar )
• Cómo enseñar el sistema verbal (II): la alternancia de modos (Jéssica Alonso)
• Cómo enseñar la concordancia: género y número (María José Hernández)

Bibliografia per a la preparació del curs

• CASTAÑEDA,A. (2004) Potencial pedagógico de la Gramática Cognitiva. Pautas para la eleaboración de una gramática pedagógica del español/LE. En RedELE, nº0.

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:08b22007-7d71-4d54-877d-7550f01287e6/2004-redele-0-06castaneda-pdf.pdf

 SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, D. Una entrevista con José Plácido Ruiz Campillo sobre la gramática operativa y cognitiva y su estado en la enseñanza del español como lengua extranjera. En Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language 6 Literature. Vol 10 (3), Sept 2017, 90-100

https://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v10-n3-sanchez/748-pdf-es

 

(tornar)

Ponents
Podeu veure els ponents del curs aquí.

(tornar)

Certificació
Es lliurarà un certificat d’assistència expedit conjuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes i l’Instituto Cervantes. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

(tornar)

Preu
192,00 €. El preu inclou les sessions i l’expedició del certificat.

(tornar)

Matrícula
A partir del 16/01/23 per internet clicant aquí.  

  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
  • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB),  en el moment de la matrícula, la documentació següent:

  • DNI/NIE o passaport
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula

Pagament

  • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
  • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

(tornar)

Horari d’atenció al públic


Nota:
 Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.