Devolució de Taxes

Es pot demanar la devolució de les taxes i preus públics en els següents terminis i/o circumstàncies:

  • Per renúncia al curs. En el moment que la renúncia s’ha acceptat ja no es pot assistir al curs, s’anul·la la matrícula a tots els efectes i per tant, es perd la condició d’antic alumne i la prioritat que comporta en la matrícula del curs següent. S’ha d’adjuntar-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució. El terminis legalment establerts són:

-no més tard del dia 5 d’octubre de 2020 per als cursos anuals i intensius del 1r quadrimestre.

-o no més tard del dia 15 de febrer de 2021, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

  • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumne i degudament justificades es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades (no es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars).

La petició de devolució es pot demanar:

 

S’haurà d’aportar la sol·licitud de devolució emplenada, el resguard de matrícula i comprovant de pagament i els documents que justifiquin les causes extraordinàries, si és el cas.

El termini de resolució de tot el procediment, fins ara, ha estat d’aproximadament 6 mesos.