Devolució de Taxes

Es pot demanar la devolució de les taxes i preus públics en els següents terminis i/o circumstàncies:

  • Per renúncia al curs. En el moment que la renúncia s’ha acceptat ja no es pot assistir al curs, s’anul·la la matrícula a tots els efectes i per tant, es perd la condició d’antic alumne i la prioritat que comporta en la matrícula de l’any acadèmic següent. S’ha d’adjuntar-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució. El terminis legalment establerts són:

-no més tard del dia 4 d’octubre de 2021 per als cursos anuals i intensius del 1r quadrimestre.

-o no més tard del dia 14 de febrer de 2022, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

  • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumne i degudament justificades es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades  (no es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars).

La petició de devolució es pot demanar:

S’haurà d’aportar la sol·licitud de devolució emplenada i signada, còpia del resguard de matrícula, còpia del comprovant de pagament  i si voleu anul·lar la matrícula renúncia al curs signada per la persona interessada.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució.