Devolució de Taxes

Es pot demanar la devolució de les taxes i preus públics en els següents terminis i/o circumstàncies:

  • Per renúncia al curs. En el moment que la renúncia s’ha acceptat ja no es pot assistir al curs, s’anul·la la matrícula a tots els efectes i per tant, es perd la condició d’antic alumne i la prioritat que comporta en la matrícula de l’any acadèmic següent. S’ha d’adjuntar-hi la documentació adient, segons s’estableix al formulari de devolució. El terminis legalment establerts són:

-no més tard del dia 4 d’octubre de 2021 per als cursos anuals i intensius del 1r quadrimestre.

-o no més tard del dia 14 de febrer de 2022, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

  • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumne i degudament justificades es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades  (no es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars).

La petició de devolució es pot demanar:

S’haurà d’aportar la sol·licitud de devolució emplenada i signada, còpia del resguard de matrícula, còpia del comprovant de pagament  i en tots els casos d’anulació de matrícula serà imprescindible la presentació de la renuncia al curs,  presencialment a l’escola o telemàticament.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució.