Devolució de Taxes

Causes que la justifiquen

Es pot demanar la devolució de les taxes i preus públics en els terminis i/o circumstàncies següents:

  • Per renúncia al curs (sol·licitud online) en els terminis legalment establerts, que per al curs 2024-2025 són:

no més tard del dia 10 d’octubre de 2024 per als cursos anuals i intensius del 1r quadrimestre.

o no més tard del dia 10 de febrer de 2025, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

  • Per causes extraordinàries no imputables a l’alumnat i degudament justificades, es pot sol·licitar la devolució amb posterioritat a les dates esmentades (no seran considerats de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de lloc de residència o similars).

Vies de sol·licitud:

Documentació:

  • Sol·licitud emplenada i firmada   
  • Còpia del resguard de matrícula
  • Còpia del comprovant de pagament
  • En tots els casos de renúncia dins el termini legalment previst és imprescindible la presentació del resguard de renúncia al curs firmat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l’EOI. El Departament d’Educació desestimarà les sol·licituds que no aportin aquesta documentació.

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI, sinó del “Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació”, que és qui en comunica la resolució directament a l’alumnat .