Taxes i preus públics

Preus oficials - Actualització Abril 2023

MATRÍCULES TAXES   PREUS PÚBLICS 
Ordre EDU/80/2020,
modificada per la Llei 2/2023
Ordre EDU/155/2020
nivells: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 nivells: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a. Matrícula 327,60 € 163,80 € 305,00 € 152,50 €
2a. Matrícula
(mateix idioma i nivell)
425,90 € 212,95 € 396,50 € 198,25 €
3a. Matrícula
(mateix idioma i nivell)
589,70 € 294,85 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes.
Cliqueu aquí >>
Bonificacions o exempcions de preus públics.
Cliqueu aquí >>
  • Tot l’alumnat exempt gaudirà d’una bonificació del 100%
  • Tot l’alumnat que es matriculi a A1 o A2 de Català gaudirà d’una bonificació del 75% nomès al preu públic de la matrícula
  • La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions
  • La matrícula en un curs de les escoles oficials d’idiomes es considera formalitzat a tots els efectes quan la persona interessada ha pagat totes les taxes i preus públics i ha presentat tota la documentació requerida.

*Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les següents mesures que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020, tant dels cursos anuals com dels quadrimestrals i flexibilitzats del segon quadrimestre:

  • No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.
  • No es penalitzaran ni les taxes ni els preus públics per a la matrícula.