Pla d’estudis

Objectius generals dels ensenyaments de les EOI

El pla d’estudis, per a tots els cursos i nivells, que queda concretat en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la LOE 2/2006 s’ha desplegat per a l’àmbit de Catalunya en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir o perfeccionar les seves competències en una o diverses llengües estrangeres, tant amb finalitats generals com específiques, així com obtenir un certificat del seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües.

Per això, es parteix d’un model de llengua d’ús, cosa que suposa el desenvolupament i l’activació conjunta de competències tant de tipus general com lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. D’aquest concepte de llengua, i en consonància amb els nivells de referència desenvolupats pel Consell d’Europa, es deriven els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació que s’apliquen a les EOI.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Pel que fa al català per a català per a no catalanoparlants s’ha publicat un nou pla d’estudis a la Resolució EDU/1707/2010, que ordena els estudis d’aquesta llengua en 6 cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, C1 i C2.

Arran de la implantació del C1 en els idiomes d’alemany, anglès i francès s’ha publicat el currículum del nou nivell a la Resolució ENS/1365/2012.

Nivells

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes s’imparteixen en cursos d’una durada de 130 a 145 hores cadascun. El nombre de cursos varia en cada cas.

Alemany, anglès i francès (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos
 • Nivell C1: 1 curs

Espanyol, èuscar, grec, italià, neerlandès i portuguès (5 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos

Àrab, japonès, rus i xinès (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 2 cursos
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos

En el cas de xinès cadascun dels 2 cursos del Nivell bàsic es divideix en 2 cursos més curts, de 70 hores, que es poden cursar de manera independent (1r A, 1r B, 2n A i 2n B), però el total d’hores del Nivell bàsic és el mateix que per a la resta d’idiomes d’aquest grup.

Català (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos, que es cursen en un sol curs acadèmic
 • Nivell C1: un curs
 • Nivell C2: un curs

Crèdits universitaris

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars de les Escoles Oficials d’Idiomes. Cal consultar a la secretaria de cada facultat el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits.