Pla d’estudis

Objectius generals dels ensenyaments de les EOI

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells A2, avançat C1 i avançat C2 es farà gradualment en cursos posteriors. 

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir o perfeccionar les seves competències en una o diverses llengües estrangeres, tant amb finalitats generals com específiques, així com obtenir un certificat del seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües.

Per això, es parteix d’un model de llengua d’ús, cosa que suposa el desenvolupament i l’activació conjunta de competències tant de tipus general com lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. D’aquest concepte de llengua, i en consonància amb els nivells de referència desenvolupats pel Consell d’Europa, es deriven els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació que s’apliquen a les EOI.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Pel que fa al català s’ha publicat un nou pla d’estudis a la Resolució EDU/1707/2010, que ordena els estudis d’aquesta llengua en 6 cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, C1 i C2.

Arran de la implantació del C2.1 en anglès la informació relativa a aquest nou nivell a la Resolució EDU/1041/2019.

Nivells

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes s’imparteixen en cursos d’una durada de 130 a 145 hores cadascun. El nombre de cursos varia en cada cas.

Anglès (7 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos
 • Nivell C1: 1 curs
 • Nivell C2.1: 1 curs

Alemany, espanyol, francès i italià (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos
 • Nivell C1: 1 curs

Èuscar, grec, neerlandès i portuguès (5 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos

Àrab, coreà, japonès, rus i xinès (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 2 cursos
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos

Català (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs
 • Nivell intermedi B2: 2 cursos, que es cursen en un sol curs acadèmic
 • Nivell C1: un curs
 • Nivell C2: un curs

Crèdits universitaris

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars de les Escoles Oficials d’Idiomes. Cal consultar a la secretaria de cada facultat el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits.