Cursos d’estiu


Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínima 

Programa | Test de nivell | Altres activitats | Avaluació i certificació

 

Què són? 

Són cursos de 40 o 80 hores, en sessions de matí i/o de tarda (segons l’idioma), organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. No són equivalents als cursos regulars d’un mínim de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. Per aquest motiu, tot i que el programa general dels cursos d’estiu correspon al dels cursos regulars, en un curs d’estiu no s’assoleixen tots els continguts i els objectius del programa general.

Podeu veure la informació dels idiomes que s’ofereixen clicant sobre cadascun dels que apareixen al desplegable lateral.

(tornar)

Durada

Del 02/07/2018 al 27/07/2018, ambdós inclosos.

(tornar)

Preu

Cursos de 40 hores: 194,80 € (preu del material no inclòs).
Cursos de 80 hores: 338,80 € (preu del material no inclòs).
Cursos en línia: 116,80 € i 182,80 €

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

(tornar)

Matrícula

Cliqueu a l’idioma que us interessa per accedir a la informació sobre la matrícula.

(tornar)

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any)

(tornar)

Programa

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOIBD (1, 2, 3, 4 i 5, equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els cinc nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

(tornar)

Test de nivell

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, faran obligatòriament un test de nivell per accedir al nivell que els correspongui.

(tornar)

Altres activitats

S’organitzaran, amb caràcter complementari, conferències i/o d’altres activitats culturals.

(tornar)

Avaluació i certificació

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.
  • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell realitzat sense necessitat de fer el test de nivell.
  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

(tornar)