NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre regulen tots els aspectes que la legislació deixa oberts perquè els centres puguin ordenar-los. En aquesta pàgina web es penjaran les parts dels document que afectin directament l’alumnat i la resta d’usuaris dels serveis del centre i que hagin estat aprovades pel Consell Escolar.