Preguntes freqüents

Accés als estudis | Altres llengües | Assistència | Avaluació | Carnet d’alumne | Certificats | Crèdits | Cursos a distància | Cursos d’estiu | Cursos monogràfics | Cursos de formació del professorat | Cursos o feina a l’estranger | Discapacitats | Equivalències | Horaris | PreusQueixes i suggerimentsRepetició de cursRepresentants d’alumnesTraduccionsTreballar a l’EOI

Accés als estudis

A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

 • per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
 • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

Què necessito per accedir als estudis de les EOI?

Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes indicats:

 • per als cursos extensius: agost i setembre (informació al juliol a les escoles oficials d’idiomes).
 • per als cursos intensius: agost i setembre per al 1r quadrimestre i gener, per al 2n (informació al juliol i desembre, respectivament).

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

 (tornar)

 

Altres llengües

Puc estudiar alguna altra llengua a l’EOI que no sigui cap de les 14 oficials? Està previst fer-ne cap?

Actualment tmbé es fan cursos de suec i gallec no oficials, durant el curs, i l’estiu s’organitzen cursos d’estiu d’altres llengües (danès, polonès, romanès, turc i urdú).

Periòdicament hi ha persones que ens suggereixen la possibilitat de rebre classes d’altres llengües (hindi, noruec…). Si teniu interès a estudiar alguna llengua concreta, feu arribar la vostra proposta a través d’aquest web. En el moment en què es pugui fer efectiva un ampliació de departaments o per a la programació dels cursos especials durant l’estiu o l’hivern es tindran en compte, entre d’altres dades, les demandes que hi hagi hagut.

(tornar)

Assistència

És obligatori venir a classe?

En el cas de la modalitat d’aprenentatge presencial, l’assistència és imprescindible perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professorat i alumnat. Es recorda que segons la Resolució de començament de curs: “En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat/avaluada de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs”. La mateixa normativa s’aplicarà per a les sessions presencials de la modalitat semipresencial. En qualsevol cas tots els alumnes poden presentar-se a l’examen final per obtenir una qualificació de curs.

Què he de fer si no puc venir algun dia a classe?

 • Majors de 16 anys: és aconsellable informar-ne el professor o professora prèviament (no és necessari justificar l’absència)

 • Menors de 16 anys: cal aportar un justificant dels pares o tutors legals, el dia de la reincorporació a classe.

Si un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment que em priva de continuar assistint a classe, què he de fer?

És convenient fer una renúncia a la matrícula, ja que així la convocatòria no comptarà a efectes de repeticions. Només es pot demanar una renúncia per a un mateix curs.

Puc assistir a classe com a oient, sense estar matriculat?

No existeix aquesta modalitat.

Hi ha alguna modalitat d’aprenentatge no presencial?

Existeixen les següent possibilitats:

 • Aprenentatge de l’anglès mitjançant l’IOC (Institut Obert de Catalunya)

 • Matricular-se com a usuari del CRAL, cosa que dóna  dret a assistir als grups de conversa, als clubs de lectura i al préstec de la Biblioteca-CRAL per a qualsevol idioma.

(tornar)

Avaluació

Com s’avalua l’alumnat?

Tot i que hi ha un marc general d’avaluació de l’alumnat del centre, s’ha de consultar al professor o a la professora per saber exactament com es fa l’avaluació a cada departament.

Marc general: “L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen” (Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i el funcionament de les EOI de Catalunya, Departament d’Ensenyament).

Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua per poder donar una qualificació a l’alumne:

 • Participació en les activitats a l’aula en petits grups i davant tot el grup classe orals i escrites.
 • Deures a casa (orals i escrits, via Moodle)
 • Proves formals (al llarg del curs i/o al final de curs) que inclouen proves de comprensió oral i escrita, gramàtica, lèxic, expressió escrita i oral i exercicis sobre les lectures. Cada professor informarà els alumnes sobre les modalitats concretes que s’aplicaran per avaluar i del pes que cadascuna d’aquestes activitats té en la qualificació final.

Cal recordar que si no s’assisteix a un 65% de les classes l’avaluació només es basarà en la prova final.

Què he de fer si no puc venir algun dia a un examen?

 • Si es tracta d’un examen al llarg del curs, cal posar-se en contacte amb el professor o professora per establir, si ell o ella ho creu convenient, la manera de recuperar-lo. No és un dret de l’alumnat poder fer l’examen un altre dia.

 • Si es tracta d’una prova final, cal presentar una instància a caps d’estudis i justificar documentalment que es tracta d’una incidència per qüestions laborals ineludibles, qüestions de salut o exàmens oficials la data dels qual no es pot canviar. Un cop presentada la instància, es donarà resposta al sol·licitant i si és favorable es podrà fer la prova en una data especial per a incidències de la qual s’informarà puntualment

Quants anys em guarden les notes?

Els cursos aprovats no tenen caducitat.

 (tornar)

Carnet d’alumne/a

Hi ha un carnet d’estudiants?

Un cop matriculat, si l’alumne/a ho vol, pot sol·licitar el carnet de l’EOIBD a la Biblioteca-CRAL (1a planta). Aquest carnet s’expedeix immediatament i serveix per fer ús d’aquest servei i assistir als grups de conversa i clubs de lectura. S’ha d’haver abonat l’aportació complementària per obtenir aquest carnet. El carnet pot ser útil per obtenir reduccions en altres institucions culturals, però cal consultar la institució en qüestió.

(tornar)

Certificats

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

 • Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
 • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
 • No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

El Certificat de nivell avançat de l’EOIBD m’acredita per fer classes de la llengua corresponent?

El certificat acredita un nivell B2 del Marc Europeu comú de Referència (que té 6 nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2), que no és un nivell de competència suficient per impartir classes de la llengua.

Consulteu aquest enllaç al web de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics o concertats.

Després de 5è, un cop obtingut del Certificat de nivell avançat, com puc continuar estudiant la llengua per obtenir un nivell superior?

Actualment només en alemany, anglès, català i francès s’imparteixen cursos de nivell superiors.

Pel que fa al català els estudis s’ordenen en 6 cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, C1 i C2. Qualsevol ciutadà pot accedir a qualsevol dels nivells presentant un certificat equivalent que acrediti que té assolit el nivell immediatament anterior o bé per test de nivell. No existeixen proves lliures de català.

Els idiomes d’alemany, anglès i francès ofereixen cursos de C1. A aquest nivell C1 només hi poden accedir els alumnes matriculats a 5è a la mateixa EOI l’any acadèmic immediatament anterior. La prioritat de matrícula a C1 es farà segons la nota obtinguda en el Certificat de nivell avançat.

Per a la resta d’idiomes no està implantat un nivell superior a B2, però hi pot haver oferta complementària (cursos monogràfics, grups de conversa, clubs de lectura).

Prepara l’EOIBD per a alguns exàmens d’altres institucions o organismes (com el DELF, First Certificate, Proficiency, etc.)?

No es prepara específicament per a aquests títols, tot i que hi ha punts coincidents entre els programes per a aquestes titulacions i els Certificats propis de les EOI.

Des de quan puc sol·licitar l’expedició del títol?

Si has superat el 2n curs a partir del juny del 2008 podràs obtenir el Certificat de nivell bàsic. No s’expedirà cap Certificat de nivell bàsic per a les persones que hagin superat el 2n curs en anys acadèmics anteriors.

Si sóu alumne/a de 3r o 3rB (o candidat/a lliure) i heu superat les proves de Certificat de nivell intermedi a partir del juny del 2008, podreu obtenir el Certificat de nivell intermedi, sol·licitant-ho al Departament de l’Alumnat un cop obtinguda la nota. El termini de lliurament és aproximadament d’un mes.

Si sóu alumne/a de 5è (o candidat/a lliure) i supereu el Certificat de nivell avançat, podreu obtenir el Certificat realitzant els tràmits corresponents i abonant les taxes corresponents. El termini de lliurament és d’uns dos anys, però es pot obtenir un resguard que és vàlid per a convocatòries d’oposicions, etc.

(tornar)

Crèdits

Els cursos de l’EOIBD donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (130 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable) de l’EOIBD.  Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Quants crèdits convaliden els cursos d’estiu, monogràfics, de formació per al professorat i/o regulars?

Depèn del curs i de la universitat. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs corresponent.

(tornar)

Cursos a distància

Puc fer cursos a distància a l’EOIBD?

A les EOI no s’ofereixen cursos totalment a distància. Per a cursos d’anglès d’aquesta modalitat  adreceu-vos a l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Sí que s’ofereix, en canvi, la modalitat de cursos semipresencials.

(tornar)

Cursos d’estiu

Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Si sóc alumne/a oficial i ja he passat un sorteig, he de tornar a passar-ne un altre per accedir a cursos d’estiu?

Només en el cas d’anglès.

Si sóc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?

No, si sóu o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

Depèn. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne/a oficial al nivell següent?

No. La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu aprovat un curs d’estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podeu preinscriure-us directament al mateix nivell que heu cursat durant el curs d’estiu o al curs següent si heu fet el nivell B d’un determinat curs.

Puc fer un curs d’estiu al setembre?

No.

Si vaig fer el test classificatori al setembre però després no vaig aconseguir plaça, em serveix per acreditar el meu nivell a cursos d’estiu?

No. Dins de cadascun dels cinc nivells de cursos d’estiu, pot haver-hi subnivells (bàsic, intermedi i avançat) per tal d’adaptar els continguts als coneixements de l’alumnat de cada grup. Fer un test de nivell és, per tant, un avantatge per a l’alumnat, perquè així es pot determinar el  subnivell amb més exactitud.

(tornar)

Cursos monogràfics

Si vaig fer el test classificatori al setembre, però després no vaig aconseguir plaça, em serveix per acreditar el meu nivell a cursos monogràfics?

Sí.

Quants crèdits convaliden els cursos monogràfics?

Depèn de les diferents universitats i del tipus i durada del curs. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs monogràfic.

Puc matricular-me a un curs monogràfic si no sóc alumne/a oficial de l’EOIBD o d’una altra EOI?

Sí.

(tornar)

Cursos de formació per al professorat

Quants crèdits convaliden els cursos de formació per al professorat?

Les universitats no donen crèdits per a aquest tipus de curs.

El curs de Formació d’espanyol com a llengua estrangera m’acredita per fer de professor d’aquest idioma a l’estranger?

És convenient consultar a les institucions del país on vols exercir quins són els requisits.

(tornar)

Cursos o feina a l’estranger

L’EOIBD ofereix informació sobre cursos o llocs de treball a l’estranger?

L’EOIBD no té cap servei oficial d’informació sobre activitats a l’estranger, però sovint els departaments reben informació d’aquest tipus. Com a centre públic les EOI no poden recomanar cap centre privat.

(tornar)

Discapacitats

Què he de fer si tinc una discapacitat o trastorn per al qual necessito una adaptació de les classes o dels exàmens?

Les EOI no disposen de personal especialista per a persones amb discapacitat però el professorat s’adapta a les necessitats específiques de l’alumnat amb l’ajuda i assessorament, si escau, d’organitzacions dedicades a aquest propòsit  com l’ONCE. Si la persona necessita una adaptació curricular durant el curs és convenient posar-se en contacte de seguida amb la secretaria del centre, un cop feta la matrícula, per tal que el professorat n’estigui informat i pugui realitzar les adaptacions necessàries

Si es tracta d’una adaptació de la prova final, cal presentar una instància amb temps suficient a les caps d’estudis i justificar documentalment el tipus de trastorn o discapacitat de què es tracta i especificar els recursos addicionals o les adaptacions que es necessiten. Un cop presentada la instància, es donarà resposta especificant quin tipus d’adaptació s’ha resolt aplicar.

Hi ha places reservades per a persones amb discapacitat?

No, les EOI no tenen reservades places per a persones amb discapacitat.

Hi ha reduccions dels preu de matrícula per a persones amb discapacitat?

Sí, actualment la taxa per a persones amb una discapacitat igual o superior a 33% és gratuïta, tot i que la persona que es matriculi amb aquesta condició haurà d’abonar la quota complementària de 30 euros. Consulteu aquí.

(tornar)

Equivalències

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOIBD amb els d’altres institucions com ara l’Institut Francès, l’Aliança Francesa, l’Institut Italià de Cultura, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, etc?

No hi ha equivalències oficials dels nivells de les EOI amb els d’altres institucions, excepte per al Certificat de nivell intermedi i el Certificat de nivell avançat d’espanyol i tots els nivells de català, però sí que hi ha correspondència de nivells amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

Els posseïdors d’alguns certificats d’idiomes de certes institucions poden accedir directament a determinats cursos sense fer el test.

(tornar)

Horaris

Per què no hi ha horaris de tots els idiomes en totes les franges horàries?

Els horaris es confeccionen segons la demanda i la plantilla de professorat de què està dotat el centre i tenint en compte també la capacitat física de l’escola. No es pot garantir que hi hagi horaris de tots els idiomes en totes les franges. D’alguns idiomes (àrab, xinès…) hi ha cursos al matí dels primers nivells però no n’hi pot haver, per falta de demanda, de tots els nivells.

Un cop he entrat a l’EOI sempre tindré plaça en l’horari que vull?

Totes les persones matriculades en un curs tenen garantida plaça per al curs que ve, però no horari. Tenen prioritat de matrícula les persones que han obtingut un apte i volen continuar en un horari igual o semblant. En general hi ha més oferta de cursos als primers nivells i a mesura que es va pujant de cursos l’oferta es va aprimant, d’aquesta manera no es pot garantir la continuïtat horària de tots el nivells.

Quant duren les classes?

Les classes són de 2 hores i 30 minuts.

(tornar)

Preus

Els cursos estan subvencionats?

L’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes és un centre públic d’ensenyament i les seves taxes  són fixades pel Departament d’Ensenyament. Els cursos tenen un cost real molt superior al que paguen els alumnes, és per això que és molt important aprofitar el curs si s’obté una plaça a les EOI.

Hi ha alguna reducció per algun concepte?

Sí, per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat i víctimes del terrorisme. Consulteu aquí.

 (tornar)

Queixes i suggeriments

Si tinc una queixa sobre les classes o sobre un servei del centre on la puc presentar?

Es poden presentar suggeriments o queixes a la direcció del centre en horari d’atenció al públic, o directament en aquest web, mitjançant formulari a l’equip directiu o als representant d’alumnes.

(tornar)

Repetició de curs

Quantes vegades puc repetir un curs?

Dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat, C1 i C2 –, us podeu matricular com a alumne/a oficial presencial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos regulats per al corresponent nivell de l’idioma. Si  heu accedit directament a 2n, 3r A o 5è, només podreu fer aquest curs dues vegades.

Podeu sol·licitar una convocatòria addicional. Només es concedirà aquest permís en casos justificats. En cap cas no s’acceptarà una 4a matrícula d’un mateix curs.

També podeu fer una 3a matrícula si has renunciat a un dels dos cursos anteriors. Consulteu la informació aquí. Només podreu sol·licitar la renúncia  una vegada per curs.

Puc repetir un curs aprovat si el meu nivell ha baixat?

Sí, sempre que sigui un curs aprovat fa més de 10 anys i no sigui un curs de Certificat. Heu de sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un curs aprovat. L’escola us la podrà concedir si el departament corresponent avala que efectivament el vostre nivell és inferior al curs que us tocaria cursar.

(tornar)

Representants d’alumnes

Si sóc alumne del centre, com em puc posar en contacte amb els representants d’alumnes al Consell Escolar?

Si teniu algun suggeriment, queixa o pregunta que vulgueu fer arribar als vostres representants perquè aquests representants els transmetin al màxim òrgan de govern del centre, el Consell Escolar, ho podeu fer aquí.

Els representants d’alumnes han estat triats per l’alumnat de l’EOIBD perquè els representin al Consell Escolar. Com a membres d’aquest Consell Escolar poden participar i desenvolupar les funcions que la legislació vigent atribueix a aquest òrgan. Qualsevol alumne/a matriculat al centre l’any en què hi ha eleccions pot presentar-se a les eleccions.

(tornar)

Traduccions

Hi ha algun servei de traducció?

L’EOIBD no té cap servei de traducció.

(tornar)

Treballar a l’EOIBD

Com puc accedir a un lloc de treball a l’EOIBD?

Per treballar com a professor/a interí/na o substitut/a en una Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya us heu d’inscriure a la borsa de treball per prestar serveis de caràcter temporal com a personal docent interí que obre periòdicament el Consorci d’Educació, Plaça Urquinaona, 6 (cantonada Roger de Llúria) 08019 Barcelona (telèfon 935 511 000).

Per treballar com a professor de cursos especials, cal que presenteu el CV Cursos Especials.

(tornar)