Expedició de títols de nivell intermedi B2, C1 i C2

  • Per a tramitar i/o recollir els títols aprovats en cursos escolars anteriors, presencialment a la secretaria de l’escola, en horari d’atenció al públic.
  • L’alumnat o candidats/es lliures de l’any en curs que hagin aprovat al mes de juny l’hauran de sol·licitar a partir de mitjan octubre.
  • L’alumnat o candidats/es de l’any en curs que hagin aprovat durant el mes de gener o febrer, l’hauran de sol·licitar a partir del mes d’abril.

Procediment

  • Abonament de les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola.
  • Un cop rebut s’avisa per correu electrònic als interessats.
  • S’ha de recollir personalment al Departament d’Alumnat presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada (juntament amb una autorització si no el recull ella mateixa) i el resguard de pagament de les taxes.
Tipus de taxesTaxa
Taxes ordinàries75,70 €
Taxes per a famílies nombroses general o monoparentals37,85 €
Famílies nombroses de categoria especialExempts
Discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Ser víctima de terrorisme (o familiar en 1r grau)Exempts

Terminis d’expedició

  • El Certificat de nivell intermedi B2, el de C1 i el de C2 l’expedeix el Departament d’Educació.
  • En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.