Alumnat provinent del 1r quadrimestre

Calendari de matrícula de l’alumnat provinent del 1r quadrimestre 2015-16 que no s’hagi matriculat el 2n quadrimestre (excepte C1 d’alemany, anglès, francès i italià)

La matrícula es fa via telemàtica els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen.

10 i 11  de juliol

Alumnat que ha obtingut la qualificació d’apte.

12 i 13 de juliol

Alumnat que ha obtingut la qualificació de no apte o no qualificat o no presentat o que van fer la renuncia de matrícula.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoibd.cat on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9:00 del matí, sense tancar l’anterior franja.

L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2016-2017” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre, fins una setmana després de l’inici de les classes. La manca d’acreditació donarà lloc a la baixa d’ofici de la matrícula.

L’alumnat que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat respecte al que ja ho hagi fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies 14 i 15 de juliol, presencialment a l’escola.

L’alumnat que es matriculi el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant l’any escolar sempre i quan l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, l’alumnat oficial, un cop hagi formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, podrà sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 18 i 19 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 25 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Franges horàries

  • Matí 1: de 0 h a 23.59 h
  • Matí 2: de 12 h a 14.59 h
  • Tarda 1: de 15 h a 17.59 h
  • Tarda 2: de 18 h a 23.59 h