Obertura del centre

Obertura del centre

Atenció al públic

L’atenció al públic per a tràmits administratius i/o per a informació en general es farà exclusivament de forma telemàtica, a través del formulari d’altres tràmits i/o al telèfon 93 324 93 31. 

Puntualment, i sempre que les circumstàncies així ho permetin, s’atendran presencialment aquells casos que, per la seva tipologia, requereixin de la presència de l’interessat/da. Aquestes atencions al públic presencials hauran de ser sol·licitades prèviament omplint aquest formulari. El centre establirà un dia i una hora concretes per a la seva atenció al centre i ho comunicarà a l’interessat/da via correu electrònic i/o telèfon.

La direcció del centre podrà denegar aquesta cita presencial si el tràmit es pot fer telemàticament i/o per altres motius justificats. 

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

  • no podrà accedir-hi acompanyat/da (excepte pels menors d’edat que podran anar acompanyats d’un adult);
  • haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada preceptivament;
  • haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús,

S’atendrà a la planta baixa del centre i només es podrà fer ús dels espais indicats.