Pla de reobertura del centre

Obertura del centre a partir de la fase 2 (mes de juny i juliol)

A partir d’entrar en la Fase 2 de desconfinament l’EOI Barcelona-Drassanes obrirà el centre seguint les especificacions que es detallen al pla de reobertura.

Alumnat

L’activitat lectiva finalitzarà telemàticament. Per tant, no hi haurà assistència d’alumnes durant els mesos de juny i juliol.

Atenció al públic

L’atenció al públic per a tràmits administratius i/o per a informació en general es farà exclusivament de forma telemàtica, a través del formulari d’altres tràmits i/o al telèfon 93 324 93 30. 

Puntualment, i sempre que les circumstàncies així ho permetin, s’atendran presencialment aquells casos que, per la seva tipologia, requereixin de la presència de l’interessat/da. Aquestes atencions al públic presencials hauran de ser sol·licitades prèviament omplint aquest formulari. El centre establirà un dia i una hora concretes per a la seva atenció al centre i ho comunicarà a l’interessat/da via correu electrònic i/o telèfon.

La direcció del centre podrà denegar aquesta cita presencial si el tràmit es pot fer telemàticament i/o per altres motius justificats. 

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

  • no podrà accedir-hi acompanyat/da (excepte pels menors d’edat que podran anar acompanyats d’un adult);
  • haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada preceptivament;
  • haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús,

S’atendrà a la planta baixa del centre i només es podrà fer ús dels espais indicats.