Projectes KA1 – Curs 2016-17

Som una de les escoles oficials d’idiomes més grans de l’Estat (9.500 alumnes adults i 130 persones de personal), en què s’imparteixen 15 idiomes. Com a centre públic gran veiem la necessitat de millorar diversos aspectes de la nostra gestió pedagògica i administrativa establint un període d’observació en dos centres de formació d’adults. Els principals objectius que perseguim són els següents:

  • Millorar la gestió dels processos d’ensenyament-aprenentatge a les aules.
  • Millorar l’organització del centre i certificació de nivells.
  • Millorar la gestió administrativa.
  • Organitzar cursos per a refugiats.

Hem escollit dos centres públics per fer una estada d’observació que ens aporti pautes i eines que podem adaptar als nostres contextos. Per una banda, el centre d’ensenyament per a l’orientació i l’assessorament professional d’adults IUKKY de Finlàndia, que forma part de la federació intermunicipal per a l’educació a l’est d’Uusimaa. A aquest centre hi desplaçarem el personal següent:

  • La directora del centre com a responsable de l’organització i funcionament del centre, impulsora del projecte educatiu del centre i de la convivència del personal.
  • La cap d’estudis (1) com a responsable en la gestió de grups, nivells, certificats i acollida i seguiment del professorat.
  • La professora d’espanyol per a estrangers com a representant dels departaments (espanyol i català) que ensenyen la seva llengua utilitzant-la com a llengua vehicular.

D’altra banda, hem escollit l’escola estatal d’adults CVO Meise-Jette de Bèlgica, que imparteix 13 idiomes i té una experiència de gairebé 50 anys de docència i certificació de nivells seguint les directrius del Marc Comú Europeu de Referència. A aquesta escola hi desplaçarem el personal següent:

  • La cap d’estudis (2), que també és professora de xinès i serà la responsable d’analitzar el procés de certificació en general i, en especial, de llengües allunyades (elaboració d’exàmens, temps necessaris, etc.).
  • La coordinadora pedagògica, responsable en l’organització de la formació del professorat del centre.
  • La secretària de l’escola, responsable de la matrícula i gestió administrativa del centre.

La metodologia utilitzada per a aquest projecte es basarà a prendre contacte amb els centres abans de la mobilitat per concretar els àmbits d’interès i els objectius concrets, que dissenyarem en un grup de treball compost pels membres mobilitzats i la resta de membres de la directiva. Durant l’estada, cada membre farà el seguiment de les seves observacions a través d’un dossier que recopilarà tota la informació significativa. Després de la mobilització, s’analitzarà aquesta informació i es dissenyaran activitats concretes d’intervenció i es posaran en pràctica. Aquestes iniciatives es compartiran amb el claustre i amb el departament d’educació. Els resultats que esperem en l’àmbit pedagògic són, d’una banda, adaptar línies de formació pedagògiques que responguin a necessitats de formació del professorat i, de l’altra, estratègies metodològiques per al professorat de llengües que no disposen de llengua vehicular en principiants absoluts. Pel que fa a l’organització acadèmica, volem integrar nous tipus de cursos per reduir el percentatge d’abandonament. També ens interessa millorar l’organització de la gestió dels nivells atenent el MCER i, alhora, replantejar els exàmens de certificat que impartim en general, i en particular de les llengües allunyades, és a dir, les que no fan servir un alfabet com el nostre. Respecte als resultats en l’àmbit de gestió administrativa, volem integrar eines (TIC, programes virtuals, en línia) o actuacions més àgils a l’hora de gestionar tot el procés i les seves peculiaritats.

Creiem que aquestes millores repercutiran en la qualitat del centre, no només pel que fa a docència, sinó també pel que fa a gestió, i podrem oferir a l’alumnat adult cursos més flexibles i d’acord amb les seves necessitats, de manera que podrem reduir la taxa d’abandonament.

Els resultats que obtinguem es compartiran amb altres escoles per mitjà del Departament d’Educació i, des de cada àmbit d’intervenció, es presentaran resultats al congrés regional i a l’estatal.