Projectes KA1 – curs 2015-16

El nostre centre és una institució pública que compta amb 9550 alumnes. majoritàriament adults, que acudeixen a les nostres aules on  s’imparteixen 15 idiomes. Com a conseqüència dels canvis socials, hem vist la necessitat d’adaptar les tipologies i nivells d’alguns idiomes a les necessitats existents per millorar i adaptar la qualitat de l’ensenyament que oferim a nivell europeu. Detectem els següents àmbits de millora:

1. Millora de la metodologia, gestió i avaluació dels cursos semipresencials d’anglès:

Des de l’any 2010 el nostre centre imparteix cursos semipresencials d’ anglès, responent a una creixent demanda per part de l’alumnat adult. Aquests cursos suposen una metodologia i una gestió de continguts diferents dels cursos presencials. la combinació presencialitat i no-presencialitat requereix el disseny de materials en línia adequats i l’organització de sessions presencials que optimitzin el treball de l’alumne no-presencial.

Al nostre país no existeix actualment cap curs destinat a formar professors d’anglès en una metodologia i gestió de continguts i avaluació adequades. Hi ha cursos que es centren en el maneig de les noves tecnologies i recursos en línia, però que no ofereixen una metodologia que se centri en el procés d’aprenentatge dels aprenents i en els recursos pedagògics i didàctics més apropiats per a un curs semipresencial .

L’equip de la professora Bell a la Universitat de Cambridge ofereix un curs per a professors d’anglès en  la metodologia i gestió (disseny de materials i avaluació) de cursos semipresencials (Blended Learning for Adult education Staff: Combining Online and Face-to.Face-Teaching). Tenint en compte la creixent demanda d’aquesta tipologia de cursos i la poca experiència del nostre professat en impartir-los, vam veure la necessitat que rebessin aquesta formació per millorar la qualitat de l’ensenyament en aquest aspecte.

Els professors participants en aquesta modalitat van ser dos professors que els imparteixen aquest nivell en l’actualitat.

Els objectius que ens plantegem van ser:

  1. Millorar el coneixement sobre en el disseny d’un curs semipresencial.
  2. Millorar la metodologia i les competències sobre tecnologia educativa.
  3. Conèixer altres entorns virtuals d’aprenentatge i valorar el que més convingui.
  4. Analitzar característiques i criteris de qualitat dels materials a utilitzar en un curs semipresencial.

L’APRENENTATGE SEMIPRESENCIAL
Notes sobre el curs “Blended Learning”, realitzat a Bell Teacher Campus (Cambridge) al juliol de 2015 amb una mobilitat Erasmus+.
Mª Luisa Castilla Saiz

2. Creació del nivell C1 d’italià

El nostre centre disposa d’un dels departaments d’italià més nombrós del país. Com a centre de referència i donant resposta a una creixent demanda, veiem la necessitat d’augmentar l’oferta d’italià a nivell avançat C1 contemplat en el Marc Comú Europeu de Referència. Impartir aquest nivell exigeix, per part del docent, una metodologia i una gestió de continguts determinades. No disposàvem d’un currículum a partir del qual confeccionar una programació adequada ni d’una metodologia adequada per a aquest nivell. Vam veure necessari que els nostres docents assistissin a una formació al respecte tenint a més en compte que som centre de referència pel que fa a cursos d’italià a l’estat. La professora Benucci i el seu equip a la Universitat de Siena ofereixen un curs especialitzat en la metodologia i elaboració del currículum del nivell C1 d’italià.

Els assistents seleccionats van ser la cap de departament i una professora del departament d’italià.

Els objectius que ens vam plantejar van ser:

  • Analitzar El currículum del C1 a Siena i la seva aplicació en la nostra institució.
  • Observar classes per analitzar la metodologia i la gestió.
  • Aspectes a tenir en compte per a la creació d’una programació.

La metodologia utilitzada i l’impacte dels resultats:

Els participants de les dues mobilitats van dur a terme un interval de preparació previ a partir d’una revisió bibliogràfica sobre el tema. Van viatjar a tots dos centres de formació i van transferir aquest coneixement a la seva tornada a nivell nacional i internacional (com detallarem més avall).

A mig i llarg termini es podrà desenvolupar una metodologia adequada per a cursos semipresencials en anglès, però que pugui servir també al professorat d’altres llengües, es tracta d’una tipologia de curs en auge. El nivell C1 d’italià disposarà d’un currículum i programació adequats i podrà ser impartit en altres centres.