Licitació de servei de suport tècnic de gestió externa

Lliurament de documentació a:

EOI Barcelona-Drassanes
Av. Drassanes 14
08001 Barcelona
Planta baixa – Secretaria
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Termini de presentació: del 4 de juny a les 10 h fins al 18 de juny a les 13 h

Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de suport tècnic de gestió extern a l’EOI

Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de serveis que s’ha d’adjudicar mitjançant procediment obert