Llocs específics estructurals de l’EOIBD (curs 2016-17)

L’EOI de Barcelona Drassanes comunica que formalitzarà la proposta dels següents llocs de treball específics estructurals per al curs 2016-17:

  • Especialitat Alemany/ Perfil Competència Digital Docent
  • Especialitat Anglès/ Perfil Gestió de projectes i serveis
  • Especialitat Francès/ Perfil Competència Digital Docent
  • Especialitat Francès/ Perfil Gestió de projectes i serveis (2 llocs)

Les persones (funcionàries o interines) que tinguin acreditat o que considerin que puguin acreditar aquest perfil i que hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb el centre (directora@eoibd.cat i capestudis@eoibd.cat) abans del dia 16 de juny de 2016.

D’acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades. Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència. Si la proposta de la direcció recau sobre personal interí de nova incorporació al centre, la seva idoneïtat es valora també tenint en compte els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2 del Decret 39/2014.

Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre realitzarà una entrevista prevista a l’article 26.1 del Decret 39/2014, en el cas que el docent no hagi estat destinat al centre el curs 2015-2016.