Informació sobre cursos específics

Cursos intensius

Són cursos oficials d’alemany, anglès, català, espanyol i francès que s’imparteixen de dilluns a dijous en sessions de 2 hores i ½ (10 hores setmanals). El còmput total d’hores és equivalent al d’un curs extensiu (aproximadament 145 hores).

Hi ha cursos de 1r quadrimestre (de setembre a gener) i de 2n quadrimestre (de gener a juny) però no sempre es pot garantir la continuïtat horària o de nivell d’un quadrimestre a l’altre.

Atenció:

  • el ritme de treball és ràpid,
  • només s’imparteixen en horaris de matí.

Cursos flexibilitzats

És una modalitat que s’organitza en dos blocs per curs, de setembre a gener i de gener a mitjan juny i, per tant, hi ha dos períodes independents de matrícula.

La matrícula del 2n quadrimestre es fa al gener i la informació surt publicada al desembre.

Són cursos de 5 hores setmanals en sessions de dues hores i i ½.

Actualment a la nostra escola només s’imparteix 1r i 2n de xinès. l’oferta és: 1r A, 1r B, 2n A i 2n B. Els objectius i continguts corresponen al meitat d’un curs dels esmentats als punts anteriors.

No sempre es pot garantir la continuïtat horària o de nivell d’un quadrimestre a l’altre.

Les taxes són les correponents a la meitat del curs extensiu i es poden consultar aquí.

Cursos semipresencials

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre:

  • L’assistència a una sessió setmanal presencial obligatòria de 2 hores i ½ al centre
  • El treball individual en línia en l’entorn d’aprenentatge Moodle  (unes 4 hores de treball setmanal)

Per tant són requisits:

  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet
  • tenir coneixements d’informàtica
  • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor o professora.

Nivell C1 d’alemany, anglès, francès i italià

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització que requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives. L’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi així com llegir i escoltar diferents tipologies de textos de manera continuada.

Les condicions de matrícula són diferents que per a la resta de nivells.  La matrícula es farà al setembre seguint el següent procediment:

  1. Preinscripció obligatòria per a tothom
  2. Matrícula per ordre de nota. No es garanteix plaça

Calendari d’actuacions (pendent publicar informació curs 2016-17)

Nivell C1 i C2 de català

Corresponen al 5è i 6è curs del pla d’estudis de català i són equivalents respectivament al nivell C i D de la Direcció General de Política Lingüística. Vegeu taula d’equivalències.