Pla de Qualitat i Estratègic

El juny del 2010 el claustre de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes va aprovar la incorporació del centre al Pla de Qualitat i Millora Contínua. Aquesta incorporació implicava l’elaboració d’un Pla Estratègic que significava la signatura d’un acord quadriennal entre el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona i el director de l’EOIBD el juliol del 2011, pel qual el Departament d’Ensenyament es comprometia a respectar les singularitats i el marge d’autonomia prefixat i les corresponents clàusules de finançament, i el centre a dur a terme les estratègies per implementar els objectius del PE i ambdues parts es comprometien a seguir els mecanismes de gestió i avaluació prefixats.

La incorporació a aquest projecte té com a objectiu que el centre assoleixi els requisits per fer una gestió de qualitat i incorporar en la dinàmica permanent del centre el procés Planificar–> Executar –>Avaluar –> Actuar.

La qualitat es defineix, per als centres docents, com el grau en què el conjunt de processos per possibilitar la prestació d’un servei s’adapta als requeriments que prèviament s’han establert (en aquest cas el servei d’ensenyament–aprenentatge) i de quina manera poden anar millorant per tal d’arribar, si s’escau, a l’excel·lència certificada.

Per tal d’iniciar aquest procés s’han definit el següents conceptes: la missió, la visió, els valors que regeixen el centre i la definició de tots els processos que se segueixen al centre per possibilitar la prestació del servei.