Missió, visió i valors

Missió

L’EOI de Barcelona-Drassanes és un centre públic on es poden aprendre fins a 18 idiomes. A més a més s’hi imparteixen cursos de llenguatge especialitzat, de cultura, de formació del professorat de llengües, etc. i certifica el nivell de competència lingüística mitjançant proves unificades, validades i relacionades amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

Aquests ensenyaments es dirigeixen a ciutadans de Catalunya majors de 16 anys (i en el cas de llengües no estudiades a l’ESO, a partir dels 14) amb interès d’aprendre diferents llengües com a reflex de cultures i/o certificar-ne el coneixement, de manera eficient i alhora assequible, com a eina de formació humana i professional. L’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes contribueix a la creació d’un model social multilingüe que fomenti la tolerància i la igualtat a partir del que poden aprendre els uns dels altres i amb els altres i com a espai social de trobada intercultural.

Visió

La nostra Escola vol ser una EOI de referència a Catalunya que pugui aportar idees i formació a la resta d’EOI de Catalunya.

Volem esdevenir un model de gestió i comunicació interna i externa gràcies a un bon equipament tecnològic, de la selecció i l’acollida de professorat novell, de l’avaluació de la pràctica docent, de l’homologació de pràctiques educatives a l’aula i en l’elaboració de materials d’aprenentatge en línia. Tot això per satisfer la demanda social cada vegada més forta de competència en diferents idiomes mitjançant diferents modalitats d’aprenentatges presencials i semipresencials  complementats amb altres activitats fora de l’aula de manera interactiva i participativa.

L’EOIBD vol donar resposta a la demanda social amb la incorporació de nous idiomes i nous nivells d’aprenentatge i l’oferta de cursos específics que se’n derivin.

Valors

  • Voluntat per afrontar els canvis introduint Innovació
  • Interacció dels diferents departaments per aconseguir una cultura comuna de centre
  • Organització del treball basada en l’autonomia del centre
  • Actitud receptiva i oberta a les demandes  de la societat
  • Lideratge compartit i cooperatiu
  • Professionalitat
  • Responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa