Els Nivells i el MECR

Els nivells i el Marc europeu de referència

Els nivells dels certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.

Correspondències amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües

Cursos EOILOMCE des de 2018/19Equivalències amb el MECR (Marc Europeu Comú de Referència)
11r curs de Nivell BàsicA1
(usuari bàsic)
22n curs de Nivell Bàsic A2
(usuari bàsic)
33A+3B (Certificat de Nivell Intermedi B1)B1
(usuari independent)
41r curs de Nivell intermedi B2B2.1
(nivell avançat de l’'usuari independent)
52n curs de Nivell intermedi B2B2
(nivell intermedi B2 de l'usuari independent)
C1Certificat de Nivell Avançat C1 (alemany, anglès, francès i italià)C1
(usuari experimentat)
C2Certificat de Nivell Avançat C2 (anglès)C2
(usuari experimentat)

Equivalències de certificats amb altres institucions

Els certificats i títols expedits per altres organismes estatals o estrangers no tenen equivalències oficials amb els nivells de les Escoles Oficials d’Idiomes.

No obstant això es reconeixen les equivalències següents:

Espanyol per a estrangers

D’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 1/1992 del 10 de gener de 1992 (BOE 15-11-92) el Diploma d’espanyol (nivell intermedi) dóna dret a l’accés al nivell avançat dels ensenyaments especialitzats de les escoles oficials d’idiomes.

Aquestes equivalències, que permeten a l’alumne d’espanyol per a estrangers la formalització de la matrícula directa de quart o de cinquè curs, no pressuposen l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi.

Català

Segons l’Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny (DOGC 3660), sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística:

  • El Certificat Elemental (actualment Certificat de Nivell Intermedi) de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell intermedi (Nivell B)
  • El 4t curs de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell de Suficiència (Nivell C)
  • El Certificat d’Aptitud (actualment Certificat de Nivell Avançat) de les EOI és equivalent al Certificat de Nivell Superior (Nivell D)

Per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril es prorroguen aquestes equivalències fins al curs 2009-10 i s’estableixen les noves equivalències en funció del nou pla d’estudis.

Cursos EOILOE des de 2010/11Nivells MECRNivells SPL
1r1r curs de Nivell BàsicA1
2n2n curs de Nivell BàsicA2Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
3rNivell intermediB1Certificat de nivell elemental de català (A elemental)
4tNivell AvançatB2Certificat de nivell intermedi de català (B)
Certificat de C1C1Nivell de suficiència (C)
Certificat de C2C2Nivell superior (D)