Acredita’t

 

Avaluació i acreditació de competències professionals

Aquest any 2019 es porta a terme en cinc Instituts que depenen del Departament d’Educació  un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 500 persones.

Pel que fa a l’Àmbit: Llengües estrangeres en l’exercici professional es convoquen 100 places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça als treballadors que usen les llengües estrangeres en les activitats de gestió administrativa, assistència a la direcció, comerç o en activitats turístiques de guia, allotjament o restauració.

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir-la.

Llista provisional de persones admeses a la fase d’assessorament

Podeu consultar la llista en aquest enllaç.

Pagament del mòdul d’assessorament

Podeu inscriure-us en el mòdul (i pagar les taxes corresponents) en aquesta pàgina o a través dels enllaços de la taula:

Taxa normal (26€)
Taxa reduïda (13€)Persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i persones membres de famílies monoparentals.
Persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació.
Taxa gratuïtaPersones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
Persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
Persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.
Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.
Persones en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
Persones que presentin un informe d'assessorament anterior pel mateix àmbit.

En cas que tingueu bonificacions o exempcions de taxes, a la 1a sessió d’assessorament haureu de presentar l’original acreditatiu.

Documentació

Publicació de resultats definitius

Consulteu la llista de persones admeses i excloses aquí.

Es convoquen les persones admeses a la reunió informativa en data: dijous 23 de maig, a les 11 h (aula 48).

Publicació dels resultats provisionals

Llista d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció (2 de maig de 2019)

Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.

Presentació de documentació

Podeu presentar la documentació a la Secretaria de Cursos Oficials del 27 de març al 25 d’abril (termini ampliat), en horari d’atenció al públic.

Trobareu informació detallada en els següents enllaços: