Achieving Real Goals in EFL

Destinataris | Durada | Horari | Preu |Matrícula | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius | Continguts | Formadors | Avaluació i certificació

Destinataris

Aquest curs s’adreça al professorat d’anglès de centres de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius i a persones interessades en aquesta sortida professional (graduats o llicenciats en Filologia o Traducció, o estudiants d’últim curs d’aquests graus) i que tinguin un nivell mínim d’anglès equivalent al B2 del MECR.

(tornar)

Durada

Del 04/07/2016 al 12/07/2016 (30 hores: 28 de presencials i 2 en línia)

(tornar)

Horari

De 10.00 a 14.00 h

(tornar)

Preu

250,00 €

(tornar)

Matrícula

 • A partir del 18 de maig, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.
 • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documents per a la matrícula (un cop obtinguda la plaça)

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE
 • Acreditació dels estudis realitzats

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

 (tornar)

Nombre d’alumnes

15 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs

El curs té una durada de 30 hores (28 de presencials i 2 a distància), i té un caire eminentment pràctic: inclou la impartició de classe real i sessions posteriors de feedback. Els destinataris són professors de secundària que desitgin millorar la seva pràctica docent, que busquin noves idees metodològiques o vulguin descobrir altres enfocaments per fer millorar les destreses que han d’adquirir els seus alumnes. El curs, basat en l’aprenentatge per competències, se centrarà en com treballar les destreses d’expressió oral i escrita. El curs ofereix als professors l’oportunitat de discutir la seva pràctica docent i d’explorar la creació d’activitats comunicatives motivadores per tal que els seus alumnes desenvolupin les habilitats de parla i d’escriptura. Altres components claus del curs són: explorar la importància de millorar la planificació de classes, utilitzar el llibre de text de forma òptima, sense oblidar l’ús de textos autèntics, i analitzar la dinàmica de classe per tal de promoure la interacció en els grups i les tasques col·laboratives.

(tornar)

Objectius

 • Crear un espai de discussió per tal que els professors d’anglès de nivell de secundària analitzin i millorin la seva pràctica docent.
 • Donar guies per tal que els professors utilitzin l’aprenentatge basat en competències en la seva planificació de classes.
 • Fomentar l’anàlisi crítica dels recursos (com, per exemple, el llibre de text) per tal de millorar el treball basat en competències.
 • Explorar vies de millora en la dinàmica de classe, basant-la en el treball col·laboratiu i interactiu de les destreses d’expressió oral i escrita.

(tornar)

Continguts

 1. CBL (Competence Based Learning) i el disseny de planificació de classes:
  • Quins són els objectius de la meva programació?
  • Quines competències lingüístiques, pragmàtiques  i socioculturals haurien d’assolir els meus alumnes?
  • Quins són els objectius comunicatius claus de les tasques i projectes a l’aula?
 2. El rol dels materials docents (llibre de text, textos autèntics, recursos digitals). El paper clau dels textos en l’enfocament CBL.
 3. La dinàmica de classe: del treball individual al treball en parelles i grups / del pensament individual al pensament i acció col·laboratiu. Principis col·laboratius en el disseny de tasques comunicatives. El rol mediador del docent. La mediació de grup i el seu impacte en la motivació i atenció a la diversitat dels alumnes.

(tornar)

Formadors

Andrei Filip i Sonia Sáez

(tornar)

Avaluació i certificació

 • Es lliurarà un certificat d’aprofitament amb el nombre d’hores realitzades. Es requereix una assistència del 85 % per obtenir-lo.
 • Aquest curs està reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

(tornar)

Informació addicional

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • No es reembossarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.